Description

Работно място, на което служителите в трудово правоотношение с намалено работно време споделят помежду си реалните работни часове и задачите, свързани с работното място, и придобивките от работа на пълно работно време.

Additional notes and information

Споделянето на работното място има много комбинации и варианти и може да осигури значителна гъвкавост за служителите, които желаят да работят на намалено работно време, и по-специално родителите с малки деца.