Description

работно место на кое вработените што се во работен однос со скратено работно време ги делат меѓу себе работните часови и задачите поврзани со тоа работно место, и бенефициите од работното место со полно работно време

Additional notes and information

Постојат многу комбинации и пермутации во делењето на работно место, и тоа може да понуди значителна флексибилност за вработените што сакаат да работат со скратено работно време, особено за родителите на мали деца.