Description

ndryshimet në modelet e përfaqësimit të grave dhe burrave në tregun e punës, jetën publike dhe politike, punën e papaguar në shtëpi dhe kujdesin, dhe në zgjedhjen e arsimit të të rinjve dhe të rejave