Description

bashkëshortët/et e njerëzve që janë të angazhuar në punë zakonisht të natyrës si të vetëpunësuar ose të pavarur, ku bashkëshorti/ja është një kontribues/e i/e rëndësishëm/me në punë, por jo domosdoshmërisht merr shpërblim të drejtpërdrejtë për atë dhe shpesh nuk ka të drejtë për përfitime të mbrojtjes shoqërore