Description

сопруг/сопруга на лице што најчесто врши самостојна дејност или е самовработено, при што сопругот/сопругата значително придонесува кон работата, но не секогаш добива директен надомест за работата, и често не остварува право на социјална заштита.