Description

jēdziens „atbalsta pasākums” skaidro tādas rīcības, kuras dod priekšroku kādai konkrētai sociālajai grupai, šajā kontekstā, sievietēm, uz viņām garantētām tiesībām līdzīgajā līmenī ar citu sociālo grupu pārstāvjiem, šajā kontekstā, vīriešiem. Dažos gadījumos, diskriminācijas iemesls ir meklējams faktā, ka vienādi likumi ir attiecināti uz visiem sabiedrības locekļiem, neņemot vērā būtiskas atšķirības viņu starpā. Ar mērķi mazināt un novērst šo situāciju, valdībām, darba dēvējiem un pakalpojumu sniedzējiem ir jāpārliecinās, ka viņi seko likumiem un regulām, kuras ņem vērā šīs atšķirības. Viņiem ir jāseko laikmetīgajām politikas principiem un pasākumiem. Atbalsta pasākumu jēdziens bieži tiek lietots starptautiskajos likumdošanas dokumentos kā „īpašs pasākums”. Šis jēdziens tiek skaidrots ar virkni citu jēdzienu ar dažādajām nozīmēm un interpretācijām, kurus tie iegūst nacionālo kontekstu un lietošanas specifikas iespaidā. Visplašāk pazīstams jēdziens ir: pozitīvās rīcības pasākumi, atbalsta pasākumi, īpaša rīcība, reversa/atgriezieniskā diskriminācija un pozitīvā diskriminācija.