Description

marrje ose mbajtje e masave të veçanta për të parandaluar ose kompensuar disavantazhet për shkak të racës, ngjyrës, origjinës etnike ose kombëtare, origjinës fetare, besimeve të tjera, paaftësisë ose sëmundjes kronike, moshës, statusit martesor ose shoqëror, orientimit seksual, apo identitetit

Additional notes and information

Në veçanti, për sa i përket grave, këto masa konsiderohen të domosdoshme ose për shkak të praktikave seksiste mbizotëruese, të tilla si p.sh. dhuna në familje, ose përjashtimi, po aq mbizotërues, nga sfera publike e jetës, me rastin më tipik mungesa e tyre në pozitat publike të rëndësishme ose në ato të vendimmarrjes. Gjithashtu, ato konsiderohen të domosdoshme dhe për një arsye tjetër, më e rëndësishmja: gratë janë më të rrezikuara se burrat të bien viktima të shkeljeve të të drejtave të njeriut.