Description

ndërprerja e qëllimshme e shtatzanisë pa pëlqimin paraprak dhe të informuar të gruas ose vajzës

Additional notes and information

Ndalimi i shtatzanisë përfshin cilindo nga procedurat e ndryshme që rezultojnë në përjashtimin e të gjitha produkteve të shtatzanisë. Kjo përfshin çdo dështim që kryhet pa një vendim të pamirëinformuar të marrë nga viktima. Është një formë e praktikës së dëmshme që zakonisht kryhet tek vajzat adoleshente dhe gratë që janë në një situatë të lëndueshmërisë ose margjinalizimit të theksuar. Këto vajza dhe gra mund të hasin pengesa të rëndësishme për të realizuar të drejtat e tyre për të vendosur lirisht për çështje që prekin jetën e tyre, përfshirë të drejtën për të krijuar marrëdhënie dhe për të vendosur nëse, kur dhe me kë të bëjnë një familje.