Description

намерно прекинување на бременоста без претходна и информирана согласност на жената или девојчето

Additional notes and information

Под прекинот на бременоста се подразбираат сите различни процедури што резултираат со исфрлање на сите продукти од зачнувањето. Тука спаѓа секој абортус што е изведен без жртвата да донесе целосно информирана одлука. Тоа е форма на штетна пракса што обично се изведува на девојки - адолесцентки и жени што се во ситуација на изразена ранливост или маргинализација. Овие девојки или жени може да се соочат со значителни пречки за остварување на своите права слободно да решаваат за прашања што влијаат на нивните животи, вклучително и правото да на стапување во врска и одлучување дали, кога и со кого сакаат да основаат семејство.