Description

Социални и поведенчески норми, които в дадена култура са общоприети за социално подходящи за лицата от даден пол.

Additional notes and information

Общо ролите на пола често определят традиционните отговорности и задачите, определяни за жените, мъжете, момичетата и момчетата (вж. полово разделение на труда). Специфичните за половете роли често се определят от структурата на домакинството, достъпа до ресурси, специфичните въздействия на глобалната икономика, възникването на конфликт или бедствия и други значими на местно ниво фактори, като например екологични условия. Като самия пол ролите на пола могат да се развиват с времето, по-специално чрез овластяването на жените и трансформацията на мъжественостите.