Description

normat shoqërore dhe të sjelljes të cilat, brenda një kulture specifike, konsiderohen gjerësisht se janë shoqërore të përshtatshme për individët e një seksi specifik