Description

Родне улоге се односе на друштвене норме и норме понашања за које се, у оквиру одређене културе, сматра да су друштвено прикладне за појединце одређеног пола.

Additional notes and information

Они често одређују традиционалне одговорности и задатке додељене женама, мушкарцима, девојчицама и дечацима (видети: родна подела рада│gender division of labour). Родно специфичне улоге често су условљене структуром домаћинства, приступом ресурсима, специфичним утицајима глобалне економије, појавом сукоба или катастрофе и другим локално релевантним факторима као што су еколошки услови. Као и сам пол, и родне улоге могу временом еволуирати, посебно кроз оснаживање жена и трансформацију мушкости.