Description

násilie, ktoré je namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia

Additional notes and information

Môže viesť k fyzickému, sexuálnemu, emocionálnemu alebo psychickému poškodeniu obete alebo spôsobiť jej hospodársku ujmu. Rodovo podmienené násilie a násilie páchané na ženách sa často používajú ako zameniteľné pojmy, keďže sa všeobecne uznáva, že väčšina rodovo podmieneného násilia je spôsobená mužmi ženám a dievčatám. Poukázanie na rodový aspekt je však dôležité, pretože zdôrazňuje skutočnosť, že mnohé formy násilia páchaného na ženách majú korene v mocenských nerovnostiach medzi ženami a mužmi. Vzájomne zameniteľné používanie týchto výrazov v práci EIGE odráža neprimerane vysoký podiel tohto typu trestných činov spáchaných na ženách.