Description

dhunë e drejtuar kundër një personi për shkak të gjinisë, identitetit gjinor ose shprehjes gjinore të atij personi, ose që prek personat e një gjinie të veçantë në mënyrë joproporcionale

Additional notes and information

Mund të rezultojë në dëmtime fizike, seksuale, emocionale ose psikologjike të viktimës, ose t'i shkaktojë asaj humbje ekonomike. Dhuna me bazë gjinore dhe dhuna ndaj grave janë terma që përdoren shpesh në mënyrë të njëjtë pasi është pranuar gjerësisht se shumica e dhunës me bazë gjinore është ushtruar ndaj grave dhe vajzave, nga burrat. Sidoqoftë, përdorimi i "aspektit të bazuar në gjini’ është i rëndësishëm pasi thekson faktin se shumë forma të dhunës ndaj grave janë të rrënjosura në pabarazitë e pushtetit midis grave dhe burrave. Termat përdoren në të gjithë vendin në të gjithë punën e EIGE, duke pasqyruar numrin joproporcional të këtyre krimeve të veçanta kundër grave.