Description

vold rettet mod en person på grund af den pågældendes køn, kønsidentitet eller kønsudtryk, eller som berører personer af et bestemt køn uforholdsmæssigt meget

Additional notes and information

Volden kan påføre offeret fysisk, seksuel, følelsesmæssig eller psykisk skade eller forårsage et økonomisk tab for den pågældende. ’Kønsbaseret vold’ og ’vold mod kvinder’ er udtryk, der ofte bruges i flæng, da det er almindeligt anerkendt, at kønsbaseret vold ofte er noget mænd udøver mod kvinder og piger. Brug af begrebet 'kønsbaseret vold' er imidlertid vigtigt, da det fremhæver det faktum, at mange former for vold mod kvinder er forankret i magtforskelle mellem kvinder og mænd. Udtrykkene bruges begge i EIGEs arbejde, hvilket afspejler det uforholdsmæssige antal af disse særlige forbrydelser mod kvinder.