Description

Насилие, което е насочено срещу дадено лице, поради неговия пол, полова идентичност или полово изразяване, или което засяга непропорционално лица от определен пол, се разглежда като насилие, основано на пола.

Additional notes and information

То може да доведе до физически, сексуални, емоционални или психологически вреди за жертвите или да предизвика икономически загуби за тях.