Description

Geweld dat zich richt tegen een persoon wegens de sekse, de genderidentiteit of de genderexpressie van die persoon of waaronder personen van een bepaald geslacht in onevenredige mate te lijden hebben

Additional notes and information

Het geweld kan leiden tot fysieke, seksuele, emotionele of psychische schade bij het slachtoffer, of hem of haar economisch nadeel berokkenen.