Description

násilí namířené vůči určité osobě z důvodu jejího pohlaví, genderové identity nebo jejího vyjádření genderové identity nebo násilí, které se nepřiměřeně vysokou měrou dotýká osob určitého pohlaví nebo genderu

Additional notes and information

Genderově podmíněné násilí může vést k tělesné, sexuální, citové nebo duševní újmě oběti nebo jí může způsobit ekonomickou újmu. Genderově podmíněné násilí a násilí na ženách jsou často zaměňované termíny a je uznáváno, že většinu genderově podmíněného násilí páchají muži na ženách a dívkách. Přesto je důležité užívání "genderově podmíněného" aspektu, protože to zdůrazňuje fakt, že mnoho forem násilí na ženách je zakořeněno v mocenských nerovnostech mezi ženami a muži. Tyto termíny jsou v práci EIGE využívány zároveň, což reflektuje to, že jsou tyto trestné činy páchány především na ženách.