Description

начинот на кој родот ја обликува распределбата на моќта на сите нивоа од општеството

Additional notes and information

Еден од најупорните шаблони во распределбата на моќта се однесува токму на нееднаквостите меѓу жените и мажите. Збирот правила, однесувања и ставови што ги дефинираат општествата како соодветни за жените и мажите („родот“) може да биде причина, последица и механизам на односи на моќ, од интимната сфера на домот до највисоките нивоа на политичко одлучување. Пошироките структури и институции исто можат да ја обликуваат распределбата на моќта преку засилување и потпирање на родовите улоги.