Description

spôsoby, akými rod formuje distribúciu mocenských vzťahov na všetkých úrovniach spoločnosti

Additional notes and information

Jedným z modelov rozdelenia mocenských vzťahov, ktoré pretrvávajú v najväčšej miere, súvisí s nerovnosťami medzi ženami a mužmi. Súbor rolí, správania a postojov, ktoré spoločnosti definujú ako vhodné pre ženy a mužov („rod“), môže byť príčinou, dôsledkom a mechanizmom mocenských vzťahov, od intímnej sféry domácnosti až po najvyššiu úroveň politického rozhodovania. Prostredníctvom posilnenia rodových rolí a spoliehaním sa na ne môžu rozdelenie moci formovať aj širšie štruktúry a inštitúcie.