Description

Mjere usmjerene na određenu grupu i namijenjene uklanjanju i sprečavanju diskriminacije ili nadoknađivanju nedostataka koji proizlaze iz postojećih stavova, ponašanja i struktura.

Additional notes and information

Ciljane mjere imaju za cilj favorizovanje pristupa – davanje prednosti pripadnicama/ima određenih kategorija ljudi, u ovom konkretnom slučaju, ženama, i prava koja su im zagarantovana, u istoj mjeri kao i pripadnicama/ima drugih kategorija, u ovom slučaju, muškarcima. Zajedno sa uključivanjem rodnih pitanja, ciljana akcija je jedan od dva pristupa rodnoj ravnopravnosti koji se primjenjuje u Evropskoj uniji.