Description

opatrenia zamerané na konkrétnu skupinu, ktorých cieľom je odstrániť diskrimináciu a predchádzať diskriminácii alebo kompenzovať nevýhody vyplývajúce z existujúcich postojov, správania a štruktúr

Additional notes and information

Špecifická činnosť sa zameriava na uprednostňovanie prístupu členov určitých kategórií osôb, v tomto konkrétnom prípade žien, k právam, ktoré sú im zaručené, v takej istej miere ako členom iných kategórií, v tomto konkrétnom prípade mužov. Špecifická činnosť je spolu s uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti jedným z dvoch prístupov k rodovej rovnosti, ktoré Európska únie zaviedla.