Description

Мерки, които са насочени към определена група и имат за цел да премахнат и да предотвратят дискриминацията или да компенсират неблагоприятните обстоятелства, възникнали поради съществуващите нагласи, поведения и структури.

Additional notes and information

Специфичните действия имат за цел да улеснят достъпа на определени лица, в този конкретен случай - жените, до гарантираните им права, в същата степен, както и на други лица, в този конкретен случай - мъжете. Заедно с интегрирането на равнопоставеността на половете, специфичните действия са един от двата подхода за постигане на равенство между половете, прилагани в Европейския съюз.