Description

opatrenia zamerané na uprednostňovanie prístupu členov určitých kategórií osôb, v tomto konkrétnom prípade žien, k právam, ktoré sú im zaručené, v takej istej miere ako členov iných kategórií, v tomto konkrétnom prípade mužov

Additional notes and information

V niektorých prípadoch je príčinou diskriminácie skutočnosť, že rovnaké pravidlo platí pre všetkých bez zohľadnenia relevantných rozdielov. Vlády, zamestnávatelia a poskytovatelia služieb s cieľom napraviť a zabrániť takejto situácii musia zabezpečiť prijatie opatrení, ktorými prispôsobia svoje pravidlá a postupy, ktorých cieľom je takéto rozdiely zohľadniť – to znamená, že na prispôsobenie súčasných politík a opatrení musia niečo urobiť. Koncept „pozitívneho opatrenia“ sa v medzinárodnom práve všeobecne označuje ako „špeciálne opatrenia“. Takéto opatrenia sú opísané pomocou rôznych pojmov, ktoré môžu mať odlišný význam a interpretáciu, ktoré im boli dané v rôznych národných kontextoch a oblastiach ich uplatniteľnosti. Najznámejšie pojmy sú: kladné alebo pozitívne opatrenia, pozitívne konanie, preferenčné zaobchádzanie, špeciálne opatrenia, špecifické opatrenie, reverzná diskriminácia a pozitívna diskriminácia.