Description

činnost, jejímž účelem je podporovat příslušníky určitých skupin, v tomto případě ženy, aby se jim dostalo stejného přístupu k zaručeným právům, jako mají příslušníci jiných skupin, v tomto případě muži

Additional notes and information

V některých případech se ukazuje, že důvodem výskytu diskriminace je uplatňování stejného pravidla na všechny, bez zohlednění podstatných rozdílů. Pro nápravu tohoto stavu a jeho předcházení musí vlády, zaměstnavatelé a poskytovatelé služeb učinit kroky, jimiž upraví svá pravidla a postupy, aby zohledňovaly zmíněné rozdíly. To znamená, že musí nějakým způsobem přizpůsobit stávající politiky a opatření. Pojem „pozitivní opatření“ je v mezinárodním právu obecně označován výrazem „zvláštní opatření“. Tato opatření jsou popisována pomocí různých výrazů, které mohou mít v různých vnitrostátních souvislostech a oblastech uplatňování někdy odlišný význam. Nejznámějšími termíny jsou pozitivní činnost nebo pozitivní opatření, preferenční zacházení, zvláštní opatření, specifická činnost a pozitivní diskriminace.