Description

целта да се сфатат и земат предвид општествените и културните фактори вклучени во родово базираната исклученост и дискриминација во најразличните сфери на јавниот и приватниот живот

Additional notes and information

Претежно се фокусира на структурните неповолности во положбите на жените и мажите.