Description

cilj je razumeti in upoštevati družbene in kulturne dejavnike, ki vplivajo na izključevanje in diskriminacijo na podlagi spola na najrazličnejših področjih javnega in zasebnega življenja

Additional notes and information

Večinoma se osredotoča na primere strukturne prikrajšanosti, kar zadeva položaj in vlogo žensk.