Description

organ med mandat att främja, analysera, övervaka och stödja likabehandling i nationellt sammanhang

Additional notes and information

Dessa organ kan utgöra en del av byråer med ansvarsområden på nationell nivå med avseende på att försvara mänskliga rättigheter eller att skydda individers rättigheter. Likabehandlingsorgan har behörighet att a) tillhandhålla självständigt stöd till offer för diskriminering när de driver sina klagomål om diskriminering, b) utföra självständiga undersökningar avseende diskriminering och publicera självständiga rapporter och c) ge rekommendationer om frågor som rör sådan diskriminering. De kan ha ett relativt specifikt mandat med avseende på diskriminering på grundval av kön eller ett bredare mandat för att bekämpa diskriminering på en rad grunder, inbegripet ålder, funktionsnedsättning, kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet.