Description

orgán pověřený prosazováním, zkoumáním, monitorováním a podporou rovného zacházení na vnitrostátní úrovni

Additional notes and information

Tyto orgány mohou být součástí institucí, které na vnitrostátní úrovni odpovídají za obranu lidských práv nebo za ochranu práv jednotlivců. Předmětem činnosti orgánů pro rovné zacházejí je a) poskytovat nezávislou pomoc obětem diskriminace při řízeních na základě žalob z důvodu diskriminace; b) vést nezávislá šetření v otázkách diskriminace a zveřejňovat nezávislé zprávy a c) vydávat doporučení ve všech záležitostech týkajících se diskriminace. Mohou mít poměrně konkrétní pověření k činnosti zaměřené proti diskriminaci na základě pohlaví a genderu, nebo širší pověření zahrnující činnost zaměřenou proti diskriminaci na nejrůznějších základech, například na základě věku, zdravotního postižení, pohlaví a genderu, rasy či etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, sexuální orientace nebo genderové identity.