Description

tijela nadležna za promicanje, analizu, nadzor i podršku ravnopravnom postupanju na nacionalnoj razini

Additional notes and information

Takva se tijela mogu uspostaviti u sklopu agencija s mandatom na nacionalnoj razini da brane ljudska prava ili štite pojedinačna prava. Tijela za ravnopravnost imaju nadležnost (a) pružati neovisnu pomoć žrtvama diskriminacije u njihovom podnošenju pritužbi za diskriminaciju, (b) provoditi neovisne ankete o diskriminaciji i objavljivati neovisne izvještaje i (c) sastavljati preporuke za svako pitanje koje se tiče takve diskriminacije. Mogu imati relativno specifičan mandat vezan za diskriminaciju na temelju spola i roda ili širi mandat za suzbijanje diskriminacije na temelju dobi, invaliditeta, spola i roda, rase ili etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.