Description

organ/institucion i mandatuar për të promovuar, analizuar, monitoruar dhe mbështetur trajtimin e barabartë në kontekstin kombëtar

Additional notes and information

Këto organe mund të jenë pjesë e agjencive me përgjegjësi në nivelin kombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut ose mbrojtjen e të drejtave individuale. Organet e barazisë kanë kompetencën të (a) ofrojnë ndihmë të pavarur për viktimat e diskriminimit në ndjekjen e ankesave të tyre të diskriminimit, (b) të kryejnë sondazhe të pavarura në lidhje me diskriminimin dhe të publikojnë raporte të pavarura, dhe (c) të bëjnë rekomandime për çdo çështje që lidhet me një diskriminim të tillë. Ata mund të kenë një mandat relativisht specifik në lidhje me diskriminimin për shkak të seksit dhe gjinisë, ose një mandat më të gjerë për të kundërshtuar diskriminimin në një varg arsyesh, duke përfshirë moshën, aftësinë e kufizuar, seksin dhe gjininë, racën ose origjinën etnike, fenë ose besimin, orientimin seksual ose identitetin gjinor.