Description

Sõltumatud riiklikud asutused, mille ülesanne on nõustada isikuid, kes võivad olla diskrimineeritud, edendada isikute võrdset kohtlemist, analüüsida ja avaldada aruandeid diskrimineerimisjuhtumite kohta.

Additional notes and information

Need asutused võivad olla riikliku inimõiguste kaitse asutuse osakond. Võrdõigusorganitel on pädevus a) abistada diskrimineerimisohvreid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel; b) viia läbi sõltumatuid uuringuid diskrimineerimise kohta ja avaldada sõltumatuid aruandeid; c) teha soovitusi mis tahes küsimuses seoses diskrimineerimisega. Neil võib olla suhteliselt kitsas mandaat, mis keskendub soopõhisele diskrimineerimisele, aga ka laiem mandaat, kui nad tegelevad mitmete tunnustega, nagu vanus, puue, sugu, nahavärv, rahvus, usutunnistus või veendumused, seksuaalne identiteet või sooidentiteet.