Description

Органи, на които е възложена задачата да насърчават, анализират, наблюдават и подпомагат равното третиране в националния контекст.

Additional notes and information

Тези органи могат да бъдат част от агенции с отговорности на национално равнище за защита на правата на човека или опазване на индивидуалните права. Органите за равно третиране имат компетентността а) да предоставят независимо съдействие на жертвите на дискриминация в разрешаването на техните оплаквания, свързани с дискриминация, б) да провеждат независими проучвания, свързани с дискриминацията, и да публикуват независими доклади, и в) да отправят препоръки по всеки въпрос, свързан с такава дискриминация. Възможно е да имат относително специфичен мандат, свързан с дискриминацията въз основа на пола, или по-широк мандат за противодействие на дискриминацията на редица основания, включително възраст, религия или вяра, сексуална ориентация или полова идентичност.