Description

Част от дейността на хората от материално и социално естество, свързана с процеса на полагане на грижи за настоящата и бъдещата работна сила и човешкото население като цяло, включително осигуряването в домовете на храна, дрехи и подслон.

Additional notes and information

Социалното възпроизводство е удовлетворяването на всички нужди във всички сектори на икономиката, независимо дали те са част от платените или неплатените компоненти.