Description

дел од човечката активност, материјална и социјална, што се однесува на процесот на грижа за моменталната и идната работна сила, и човечката популација како целост, вклучително и снабдувањето на домовите со храна, облека и заслониште

Additional notes and information

Општествената репродукција претставува задоволување на сите такви потреби во целата економија, независно дали претставува дел од платените или од неплатените компоненти.