Description

person i cili, për një periudhë të caktuar kohe, kryen shërbime për dhe nën drejtimin e një personi tjetër, në këmbim të së cilës ajo merr shpërblim.

Additional notes and information

Koncepti i punëtores nuk përfshin furnizues të pavarur të shërbimeve të cilët nuk janë në një marrëdhënie varësie ndaj personit i cili merr shërbimin.