Description

лице кое во одреден временски период врши услуги за друго лице, под насоки на другото лице, за што добива паричен надоместок

Additional notes and information

Концептот „работничка“ не подразбира независни даватели на услуги што не се во подреден однос со лицето што ги прима тие услуги.