Description

Лице, което за определен период изпълнява услуги за и под ръководството на друго лице, срещу което получава възнаграждение.

Additional notes and information

Концепцията за жена работник не включва независимите доставчици на услуги, които не са в подчинена позиция спрямо лицето, което получава услугите.