Description

përqindja e fitimeve të burrave që përfaqëson dallimin midis mesatares së fitimeve bruto për orë të punonjësve femra dhe meshkuj

Additional notes and information

Fitimet bruto janë pagat ose mëditjet që i paguhen drejtpërdrejt një punonjësi para se të zbriten tatimet mbi të ardhurat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore. Në BE, hendeku gjinor në pagë referohet zyrtarisht si 'hendeku i pa rregulluar i pagave gjinore', pasi nuk merr parasysh të gjithë faktorët që ndikojnë në hendekun gjinor të pagave, siç janë ndryshimet në arsim, përvoja e tregut të punës, orët e punës, lloji i punës, etj.