Description

Razlika u plaćama među spolovima prikazana je kao procenat zarade muškaraca i predstavlja razliku između prosječne bruto satnice zaposlenih žena i muškaraca.

Additional notes and information

Bruto zarada je dnevnica ili zarada koja se direktno isplaćuje zaposlenom prije odbitka poreza na dohodak i doprinosa za socijalno osiguranje. U EU se razlika u plaćama među spolovima zvanično naziva „neprilagođena razlika u plaći među spolovima”, jer ne uzima u obzir sve faktore koji utječu na razliku u plaćama među spolovima, poput razlika u obrazovanju, iskustvu na tržištu rada, odrađenog broja radnih sati, vrste posla itd.