Description

percentuálny podiel príjmov mužov, čo predstavuje rozdiel medzi priemernými hrubými hodinovými príjmami zamestnankýň a zamestnancov

Additional notes and information

Hrubé príjmy sú mzdy alebo platy vyplácané priamo zamestnancovi pred odpočítaním dane z príjmov a príspevkov na sociálne zabezpečenie. V EÚ sa o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov hovorí ako o „neupravenom rozdiele v odmeňovaní žien a mužov“, pretože nezohľadňuje všetky faktory, ktoré majú vplyv na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, ako napr. rozdiely vo vzdelávaní, skúsenostiach na pracovnom trhu, odpracovaných hodinách, druhu práce atď.