Description

процент од заработката на мажите што ја претставува разликата меѓу просечната бруто заработка на час на работничките и работниците

Additional notes and information

Бруто заработката претставува дневница или плата што им се исплаќа директно на вработените пред одбивање на данокот на личен доход и придонесите за социјално осигурување. Во ЕУ, родовиот јаз во платите официјално се нарекува „неприлагоден родов јаз во платите“ зашто не ги зема предвид сите фактори што влијаат на родовиот јаз, како разликите во образованието, искуствата на пазарот на трудот, одработените часови, видот на работа итн.