Description

Разлика у платама међу половима приказана је као проценат зараде мушкараца и представља разлику између просечне бруто сатнице запослених жена и мушкараца.

Additional notes and information

Бруто зарада је дневница или зарада која се директно исплаћује запосленом пре одбитка пореза на доходак и доприноса за социјално осигурање. У ЕУ се разлика у платама међу половима званично назива „неприлагођена разлика у плати међу половимаˮ, јер не узима у обзир све факторе који утичу на разлику у платама међу половима, попут разлика у образовању, искуству на тржишту рада, одрађен број радних сати, врста посла итд.