Description

Доходите на жените като процент от доходите на мъжете, който представлява разликата между средните брутни почасови доходи на жените и мъжете служители.

Additional notes and information

Брутните доходи представляват възнаграждения или заплати на служителите преди приспадането на подоходния данък и социалноосигурителните вноски. В ЕС разликата в заплащането на жените и мъжете официално се нарича „некоригирана разлика в заплащането на жените и мъжете“, тъй като тя не отчита всички фактори, оказващи влияние върху разликата в заплащането на жените и мъжете, като например различия в образованието, опита на пазара на труда, отработените часове, вида на работата и т.н.