Description

procentuální podíl výdělku mužů, který odpovídá rozdílu mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem zaměstnankyně a zaměstnance

Additional notes and information

Hrubým výdělkem se rozumí mzda nebo plat vyplácený přímo zaměstnanci nebo zaměstnankyni před odečtením daní z příjmu a připočtením příspěvků na sociální zabezpečení. V EU je genderový rozdíl v odměňování oficiálně označován jako „neočištěný“ genderový rozdíl v odměňování, jelikož v něm nejsou zohledněny všechny faktory, které mají na genderový rozdíl v odměňování vliv, například rozdíly ve vzdělání, zkušenosti na trhu práce, počet odpracovaných hodin, typ zaměstnání atd.