Description

mänskliga resurser och lika deltagande för kvinnor och män inom alla arbets-, projekt- och programområden

Additional notes and information

Utifrån ett jämställdhetsscenario, förväntas kvinnor och män delta i proportion till sin andel av befolkningen. På många områden deltar kvinnor dock i mindre utsträckning än vad som kunde förväntas på grundval av befolkningens könsfördelning (kvinnor är underrepresenterade) medan män deltar i större utsträckning än förväntat (män är överrepresenterade).