Description

Човешки ресурси и равно участие на жените и мъжете във всички области на труда, проекти или програми.

Additional notes and information

Когато говорим за равенство на половете, очакванията са, че жените и мъжете би трябвало да участват във всички области пропорционално на своя дял от населението. В много области, обаче, жените участват в по-малка степен (по-слабо представителство на жените), докато мъжете участват повече от очакваното (по-силно представителство на мъжете).