Description

burimet njerëzore dhe pjesëmarrja e barabartë e grave dhe burrave në të gjitha fushat e punës, projekteve ose programeve

Additional notes and information

Në një skenar të barazisë gjinore, gratë dhe burrat pritet të marrin pjesë proporcionalisht me pjesën e tyre të popullsisë. Megjithatë, në shumë fusha, gratë marrin pjesë më pak se sa do të pritej bazuar në shpërndarjen e seksit në popullatë (nënpërfaqësimi i grave), ndërsa burrat marrin pjesë më shumë sesa pritej (përfaqësimi i tepërt i burrave).