Description

По-широкото и увеличаващо се разпространение на бедността сред жените в сравнение с мъжете, в резултат на структурна дискриминация, засягаща живота на жените и изразяваща се в по-ниски заплати, по-ниски пенсии, по-малко помощи и др.