Description

organizacja pracy niemieszcząca się w granicach standardowego stosunku pracy rozumianego jako praca w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony, jak i część podległego lecz dwustronnego stosunku pracy

Additional notes and information

Kategoria ta obejmuje dużą, rosnącą liczbę form pracy i zatrudnienia charakteryzujących się elastycznością i zmniejszonym bezpieczeństwem. Do form tych należą praca w niepełnym wymiarze godzin, praca dorywcza i sezonowa, dzielenie stanowiska, praca na czas określony, praca tymczasowa, praca w domu, praca zdalna; samozatrudnienie i nieodpłatna praca małżonków lub członków rodziny w małych przedsiębiorstwach rodzinnych. Niektóre nietypowe formy zatrudnienia nie są odpowiednio prawnie uregulowane i dlatego stoją w sprzeczności z pewnością zatrudnienia i ochroną socjalną. Statystyki pracy są zasadniczo mało skuteczne w identyfikowaniu i opisywaniu „nietypowych” form zatrudnienia, które cechują się dorywczością, niepełnym wymiarem godzin, nieformalnością, niezgłaszaniem do urzędu skarbowego, nieodpłatnością, wykonywaniem w domu lub jego pobliżu, lub są wykonywane wymiennie z czynnościami domowymi. Kobiety częściej od mężczyzn znajdują się w „nietypowej” sytuacji zawodowej, co skutkuje tym, że często zostają niedoszacowane i słabiej opisane niż mężczyźni. Ponadto statystki pracy nie zawsze zostają przedstawione w sposób, który byłby pomocny w zidentyfikowaniu różnic i podobieństw między kobietami i mężczyznami na rynku pracy. Warto mieć na uwadze, że Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) prowadzi działania mające na celu poprawę kategoryzacji nietypowych form zatrudnienia w statystykach pracy.